banner1 (37)
01946568
8d9d4c2f1
8fdc4e7e2
banner3 (26)
banner2 (38)
hakda

biz hakda

hakda

Çalt zynjyrlar çäklendirilenKöp gatlakly PCB, Alýuminiý esasly PCB, Keramiki PCB, HDI PCB, Çeýe PCB, Rigid-flex PCB, Heavy Mis PCB, Rogers PCB we pcb gurnama we ş.m. ýaly iň köp dürli görnüşli çap tagtasy tehnologiýalary bar.Müşderiler üçin bir gezeklik çözgüt hödürleýäris.Hiliň kärhananyň kalbydygyna we elektroniki senagat üçin önümçilik hyzmatlaryny wagt taýdan möhüm, tehnologiki taýdan ösen in engineeringenerçilik bilen üpjün edýändigine ynanýarys.Sesiň hili “Fastline” üçin gowy abraý gazandyrýar.Wepaly müşderiler biziň bilen gaýta-gaýta hyzmatdaşlyk edýärler we täze müşderiler uly abraýy eşidenlerinde hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýmak üçin “Fastline” gelýärler.Size ýokary hilli hyzmat hödürlemäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys!

Has giňişleýin açyň

artykmaçlyklarymyz

 • ÖNÜM Zawody

  ÖNÜM Zawody

  pcb ýerleşdiriş hyzmatlary, 911EDA, PCB Layout we PCB Design-da 17 ýyldan gowrak wagt bäri müşderilere goldaw berýän pudak ýolbaşçysy.
 • GYSGAÇA TEAM

  GYSGAÇA TEAM

  Matureetişen tehniki topar, işçiler topary, diňe pikiriňizi bize habar bermeli
 • Gowy hil

  Gowy hil

  PCB ýasama müşderilerimize hakyky bahany we amatlylygy üpjün etmek üçin öňdebaryjy PCB gurnama hyzmatyny hödürleýäris.
 • SATYLAN HYZMATDAN soň

  SATYLAN HYZMATDAN soň

  Ösen dolandyryş düşünjeleri we hyzmat habardarlygy

artykmaçlyklarymyz

kompaniýa habarlary

 • Lazer kebşirläninden soň hilini nädip anyklamaly o ...

  5G gurluşygynyň yzygiderli ösmegi bilen takyk mikroelektronika, awiasiýa we deňiz ýaly senagat meýdanlary hasam ösdürildi we bu meýdanlar PCB zynjyr tagtalarynyň ulanylyşyny öz içine alýar.Bu mikroelektronikanyň üznüksiz ösüşiniň şol bir wagtyň özünde ...
 • Awtoulag elektronikasy PCB boa nädip saýlamaly ...

  Awtoulag pudagynda, elektron bölekleriniň hili PCB esasy komponentlerden biri bolan awtoulagyň işleýşine we howpsuzlygyna gönüden-göni täsir edýär.Şonuň üçin ygtybarly awtoulag elektronikasy PCB tagta üpjün edijisini saýlamak gaty möhümdir.Şeýlelik bilen, awtoulag elekini nädip saýlamaly ...
 • PCB önümçiliginiň umumy kemçilikleri haýsylar?

  PCB kemçilikleri we hil gözegçiligi, ýokary hilli we netijeliligiň ýokary standartlaryny saklamaga çalyşanymyzda, bu umumy PCB önümçilik kemçiliklerini çözmek we azaltmak möhümdir.Her önümçilik tapgyrynda taýýar zynjyrdaky kemçiliklere sebäp bolup biljek meseleler ýüze çykyp biler.Adaty kemçilikler ...
 • PCB tagtasy çalt prototip hyzmaty

  Elektron önümiň işlenip düzülmeginde PCB subutnamasy möhüm baglanyşykdyr.Tehnologiýanyň ösmegi we bazara bolan islegiň ýokarlanmagy bilen PCB-iň çalt prototip hyzmatlary önümiň çykarylyş tizligini we bäsdeşlige ukyplylygyny ep-esli ýokarlandyryp biler.Şeýlelik bilen, PCB tagtasy çalt prototip etmek näme ...
 • PCB tagtasynyň ýörite subutnama hyzmaty

  Döwrebap elektron önümleriniň ösüş prosesinde, elektron tagtalarynyň hili elektron enjamlaryň işleýşine we ygtybarlylygyna gönüden-göni täsir edýär.Önümleriň hilini üpjün etmek üçin köp kompaniýalar PCB tagtalarynyň ýörite barlagyny geçirmegi saýlaýarlar.Bu baglanyşyk gaty importa ...
 • Näme üçin kristal yrgyldadyjy bolup bilmez ...

  Kristal yrgyldadyjy sanly zynjyr dizaýnynyň açarydyr, adatça zynjyr dizaýnynda, kristal yrgyldadyjy sanly zynjyryň ýüregi hökmünde ulanylýar, sanly zynjyryň ähli işi sagat signalyndan aýrylmaz we diňe kristal yrgyldadyjy esasy düwme bolup durýar gönüden-göni gözegçilik edýän ...